Có các loại đất không được cấp phép xây dựng nào?

Có các loại đất không được cấp phép xây dựng nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm những gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Các loại đất không được cấp phép xây dựng bao gồm những loại đất nào?

Pháp luật Hiện nay không quy chế cụ thể loại đất nào chưa được phép xây dựng nhưng riêng với đất quy hoạch thì khi xây dựng phải tuân theo nguyên tắc quy chế tại Điều 5 thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy chế chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình thì:

“Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm (quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2009) 1. Việc cấp thủ tục phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với các vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa tiến hành.

2. Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời gian triển khai đầu tư và quy hoạch xây dựng của từng xung quanh vị trí, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy chế rõ ràng và cụ thể mô hình công trình được cấp thủ tục phép xây dựng tạm hợp với tình hình trong thực tiễn của địa phương.

Các loại đất không được phép xây dựng là những loại nào?

3. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời khắc được phép tồn tại của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm nếu nhà nước chưa giải phóng đền bù mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi nhà nước GPMB để thực hiện đầu tư và quy hoạchlúc ấy chủ đầu tư của dự án phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và CĐT phải chịu mọi ngân sách cho sự phá dỡ khu công trình.

4. Thẩm quyền cấp chứng từ phép xây dựng tạm như quy chế đối với những công trình xin cấp thủ tục phép xây dựng được quy chế tại Điều 23 Nghị định 12/CP.

5. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư và quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành; riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không được bồi thường.”

Và đất nông nghiệp, căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất Đai 2013 có quy chế về nguyên tắc sử dụng đất như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạchkế hoạch sử dụng đất và đúng mục tiêu sử dụng đất.”thì nếu bạn muốn xây dựng phải chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 12 Luật xây dựng:

“3. Xây dựng khu công trình trong xung quanh vị trí cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hiên nhà bảo đảm công trình quốc phòng, an ninhgiao thông vận tải, thủy lợi, đê điều, năng lượngkhu di tích – văn hóa và xung quanh vị trí đảm bảo khu công trình khác theo quy chế của pháp luật; xây dựng khu công trình ở khu vực đã được cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ khu công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.”

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng

Danh sách 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

+ Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

+ Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.

Tóm lại, hiện nay pháp luật không quy định cụ thể trường hợp các loại đất không được cấp phép xây dựng nhưng đối với một số loại đất thì chủ đầu tư cần đảm bảo những yêu cầu nhất định khi xây dựng công trình.

Nguồn: https://vnsea.com.vn/